Amusement en belasting: de rol van vermakelijkhedenretributie in gemeenten

De afgelopen maanden voerde ons team Recreatieve Heffingen een onderzoek uit om de invoering van een vermakelijkhedenretributie (VMR) binnen een gemeente voor te bereiden. Hierbij is intensief contact geweest met de gemeente en zijn alle ondernemers bezocht die mogelijk later onder deze heffing gaan vallen. De input van ondernemers is cruciaal bij dit soort onderzoeken. Niet alleen om informatie verzamelen, maar ook om direct voorlichting en uitleg te geven over deze mogelijke nieuwe belasting.

Wat is vermakelijkhedenretributie?
VMR wordt geheven wanneer een persoon of organisatie vermaak of amusement aanbiedt binnen de gemeente en daarbij gebruikmaakt van gemeentelijke voorzieningen, zoals toezicht. Dit kan gelden voor activiteiten zoals rondvaarten, verhuur van boten, evenementen met veel bezoekers en andere vormen van vermaak waarbij de gemeente een rol speelt of faciliteiten verleent. De gemeente stelt de specifieke voorwaarden en tarieven vast, die kunnen variëren afhankelijk van de lokale regelgeving.

VMR is een belasting die de gemeente heft, net als toeristen- en onroerendezaakbelasting. In plaats van de belasting te innen bij de consument, legt de gemeente de heffing op aan de ondernemer die het vermaak aanbiedt. Dit heffingsmodel lijkt op de manier waarop toeristenbelasting wordt geïnd.

Heffingsmaatstaf & verordening
Er zijn verschillende manieren om VMR te heffen, zoals op basis van de entreeprijs, het aantal betalende bezoekers of het aantal verhuurde boten. Het is ook mogelijk om een combinatie van maatstaven in de verordening op te nemen. Vaak wordt een ondergrens of vrijstelling ingesteld, bijvoorbeeld voor de eerste 500 of 10.000 bezoekers. Alles onder deze grens moet wel worden opgegeven, maar hoeft niet te worden afgedragen. Er kunnen aparte verordeningen worden opgesteld voor land- en watervermakelijkhedenretributie, maar deze kunnen ook worden samengevoegd in één verordening.

Onderzoek
Voor de invoering van een vermakelijkhedenretributie moet onderzocht worden welke vormen van vermaak en amusement door de ondernemers worden aangeboden. Er moet ook gekeken worden naar de verschillende mogelijke heffingsmaatstaven. Daarnaast moet het geheel uiteraard ook praktisch uitvoerbaar blijven voor zowel de gemeente als de ondernemers. Op basis van het onderzoek kunnen tariefvoorstellen worden gedaan en kan een conceptverordening worden opgesteld.

Verloop belastingproces
Zodra de verordening voor de VMR is vastgesteld en gepubliceerd, moeten belastingplichtigen een registratie bijhouden. Dit werkt vergelijkbaar met de toeristenbelasting. Afhankelijk van de heffingsmaatstaf kan de manier van registratie verschillen. Belastingplichtigen ontvangen vervolgens elk kwartaal of elk jaar een aangifteformulier, afhankelijk van het gekozen belastingtijdvak en daarna de aanslag.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over het invoeren van de vermakelijkhedenretributie en de ondersteuning die ANG hierin biedt, contact op met Vincent Maltha of Kayleigh van den Brink.

Wat zoek je?