Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van ANG B.V. 

1. Algemeen

1.1 Op alle diensten, offertes en andere uitingen van ANG BV (hierna: ANG) zijn de laatst gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden. 

1.2 De deponering bij de Kamer van Koophandel alsmede de actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen op de website www.ang.nl.

1.3 Op verzoek zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door ANG.

1.5 Indien de algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, geldt bij twijfel over de inhoud van de voorwaarden de versie van de voorwaarden in de Nederlandse taal. 

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Definities   

2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, waaronder mede begrepen een bestuursorgaan, die aan ANG opdracht geeft tot uitvoering van nader bepaalde werkzaamheden en/of tot nader bepaalde levering van nader bepaalde diensten.

2.2 Opdrachtnemer: ANG of een door ANG bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ingeschakelde derde.

2.3 Werken op locatie: het op tijdsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking stellen van eigen of externe medewerkers welke werkzaamheden verrichten onder de regie en verantwoording van opdrachtgever.

2.4 Omzetbelasting: over alle door ANG aan zijn opdrachtgevers in rekening gebrachte bedragen wordt omzetbelasting berekend, tenzij uit de Wet op de omzetbelasting of andere wettelijke regelingen voortvloeit dat geen omzetbelasting in rekening behoeft te worden gebracht.  

3. Opdrachtnemer

3.1 ANG is een besloten vennootschap die (mede) besloten (beroeps-) vennootschappen omvat c.q. kan bevatten. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de besloten vennootschap, (de bestuurders van) de besloten vennootschappen en degenen die voor ANG werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder 5.3.

3.2 Een lijst van de vennoten van ANG wordt op verzoek daartoe van opdrachtgever toegezonden c.q. ter beschikking gesteld.

3.3 Het staat ANG te allen tijde vrij om personen aan te wijzen die de door opdrachtgever verleende opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden en/of levering van diensten zullen verrichten, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden. 

4. Totstandkoming van opdrachten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat een door opdrachtgever getekende overeenkomst door ANG is ontvangen, na schriftelijke aanvaarding van die overeenkomst door ANG en – indien overeengekomen – nadat de betaling van de verlangde voorschotstorting is ontvangen. De hiervoor bedoelde schriftelijke aanvaarding kan, indien tussen partijen zo mondeling of schriftelijk overeengekomen, eveneens per e-mail geschieden, al dan niet als bevestiging van gemaakte afspraken door ANG aan opdrachtgever zonder bevestiging van opdrachtgever.

4.2 De schriftelijke aanvaarding van een periodieke overeenkomst met ANG (waaronder mede verstaan het werken op locatie) of een niet-periodieke overeenkomst met ANG komt alleen tot stand na ondertekening door tenminste één van de vennoten. 

In geval de schriftelijke aanvaarding plaatsvindt onder toepassing van de tweede volzin van artikel 4.1 komt de overeenkomst tot stand door verzending van de bedoelde e-mail door een der vennoten van ANG, of een medewerker van ANG welke daartoe door ANG als bevoegde is aangewezen.

4.3 Alle offertes en aanbiedingen van ANG zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.4 ANG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat c.q. betreft.

5. Uitvoering van opdrachten

5.1 Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

5.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ANG ten behoeve van opdrachtgever. Het staat ANG te allen tijde vrij om personen aan te wijzen die de verleende opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden en/of levering van diensten zullen verrichten, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden. 

5.3 ANG zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, (buitenlandse) advocaten, accountants, taxateurs, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. ANG is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheids-beperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

5.4 Zodra bij de uitvoering van de overeenkomst zich voor opdrachtgever en/of voor ANG onvoorziene omstandigheden voordoen, dan wel een wijziging optreedt in de uitvoering van de werkzaamheden of een wijziging plaatsvindt in de voorwaarden waaronder de dienst wordt aangeboden, wordt direct overleg gevoerd tussen partijen omtrent eventuele aanpassing c.q. aanvulling van de overeenkomst.  Hieronder mede begrepen de verlenging c.q. uitbreiding van de verleende opdracht in tijd en/of omvang. 

6. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

6.1 Annulering van een opdracht door opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. In dat geval dienen alle reeds met het oog op de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door ANG en/of een door ANG ingeschakelde derde gemaakte kosten vergoed te worden door opdrachtgever, onverminderd het recht op de vergoeding van winstderving en overige schade door ANG en/of een door ANG ingeschakelde derde. 

6.2 ANG behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij een zodanige wijziging van omstandigheden, dat nakoming in redelijkheid niet van ANG kan worden verlangd. De wederpartij heeft bij annulering door ANG geen recht op schadevergoeding.

7. Werken op locatie

7.1 In dit artikel wordt onder ‘medewerker’ verstaan de medewerker die op locatie werkzaamheden verricht, zoals bedoeld in artikel 2.3, voor opdrachtgever.

7.2 Er is sprake van werken op locatie wanneer ANG één of meer interne of externe medewerkers op tijdsbasis ter beschikking stelt van opdrachtgever, welke werkzaamheden verricht onder regie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. De ter beschikkingstelling geschiedt tegen een vooraf overeengekomen vergoeding per tijdseenheid. Opdrachtgever kan op eigen verzoek periodiek een door de medewerker gepresenteerde urenstaat aftekenen. De urenstaat dient te allen tijde als basis voor de facturering. 

7.3 Op basis van het vooraf gemaakte profiel van de functie presenteert ANG één of meer kandidaten aan opdrachtgever. Voor deze werving en selectie door ANG worden geen (extra) kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. 

7.4 Werken op locatie vindt plaats naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. ANG zal naar beste eer en geweten de kandidaat op waarde schatten en dienovereenkomstig rapporteren aan opdrachtgever. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. ANG gaat ervan uit dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf verstrekken juist en volledig zijn, zonder de juistheid of volledigheid daarvan te garanderen.  

7.5 De opdrachtgever die binnen twaalf (12) maanden na afwijzing van een door ANG voorgestelde kandidaat, direct of indirect, gebruikmaakt van de diensten van deze kandidaat, is daarvoor aan ANG een vergoeding verschuldigd. Dit bedrag is gelijk aan de vergoeding die ANG zou hebben berekend over de inzet van de kandidaat voor een periode van zes maanden en naar rato van het aantal uren per maand dat de kandidaat bij opdrachtgever wordt ingezet.   

7.6 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en medewerker van ANG is geen arbeidsovereen-komst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ANG geen overeenkomst tot aanneming van werk. ANG garandeert dat in de vergoeding begrepen belastingen en premies steeds tijdig worden afgedragen aan de bevoegde autoriteit.  

7.7 Zowel opdrachtgever als ANG gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie die verkregen is over de betrokken kandidaat, rekening houdend met de bepalingen omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

7.8 ANG heeft alle medewerkers geheimhouding opgelegd omtrent al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van de opdracht omtrent de opdrachtgever ter kennis komt.  

7.9 Indien de medewerker door opdrachtgever wordt ingezet op een door opdrachtgever aangewezen locatie en/of onder eigen supervisie en instructie van opdrachtgever werkzaam is, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze waarop de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert.   

7.10 Indien de supervisie en instructiebevoegdheid over de medewerker(s), conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen bij ANG ligt en/of de werkzaamheden plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van ANG, is ANG verantwoordelijk voor de wijze waarop de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert.  

7.11 Indien opdrachtgever van mening is dat de ANG-medewerker niet voldoet aan de overeengekomen condities of niet past binnen de organisatie van opdrachtgever, kan de opdracht tussentijds worden beëindigd. Opdrachtgever dient in dat geval schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan te geven op welk onderdeel de medewerker tekortschiet. Wanneer de reden voor tussentijdse beëindiging tot genoegen van ANG is aangetoond, eindigt de opdracht aan het einde van de kalendermaand waarin de opdracht werd opgezegd.  

7.12 In geval opdrachtgever een op hem/haar rustende verplichting niet nakomt en na schriftelijke aanmaning daarmee in gebreke blijft, is ANG gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de medewerker terug te trekken. Een en ander laat onverlet de financiële verplichtingen die uit de overeenkomst voor opdrachtgever voortvloeien.  

7.13 Tijdens uitvoering van de opdracht voor het werken op locatie en/of middels remote toegang, en tot twaalf (12) maanden na beëindiging van de laatste opdracht voor het werken op locatie is het opdrachtgever verboden om de medewerker direct of indirect voor hem werkzaam te doen zijn. Bij overtreding van dit verbod verbeurt opdrachtgever een boete gelijk aan viermaal het voor de betreffende medewerker geldende tarief per volledige werkmaand, behoudens het recht van ANG aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, winstderving en/of nakoming.  

8. Elektronisch verkeer en privacywetgeving

8.1 De verzending van e-mail is encrypted, maar andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. 

8.2 ANG is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. 

8.3 ANG draagt er zorg voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

8.4 Opdrachtgever treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. 

9. Data en intellectuele eigendom

9.1 Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, zullen alle eventueel door opdrachtgever ter beschikking gestelde originele stukken, aan opdrachtgever worden geretourneerd of worden vernietigd.

9.2 ANG behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ANG heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.  

10. Aansprakelijkheid

10.1 ANG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade bij zijn opdrachtgever en/of derden, tenzij ANG ter zake een beroep kan doen op een verzekeringspolis.

10.2 ANG beperkt zijn aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het voorkomende geval door zijn assuradeur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Kan ANG geen beroep doen op een verzekering en is de aansprakelijkheid voor schade niet uitgesloten of beperkt, dan geldt als schademaximum het bedrag dat ANG voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.  

10.3 ANG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door de op locatie werkende werknemer gedurende de periode dat de laatste werkzaam is (geweest) onder leiding en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding en verantwoordelijkheid van ANG, is ANG slechts aansprakelijk voor beroepsfouten van de ingezette medewerker waartegen ANG zich heeft verzekerd.  

10.4 Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij ANG, binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij de aanspraak is gebaseerd, de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt zijn of waren en/of redelijkerwijze konden zijn.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart ANG voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan ANG te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. 

11. Tarieven en betaling

11.1 Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door ANG voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 

11.2 Tarieven worden jaarlijks aangepast aan de bedrijvenindex die door CBS wordt gehanteerd.

11.3 Tenzij anders overeengekomen factureert ANG opdrachten welke op tijdseenheden tegen een uurtarief of dag(deel)tarief worden verrekend iedere kalenderweek. 

11.4 ANG kan voor de aanvang van de opdracht van opdrachtgever een voorschotstorting verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal ANG de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

11.5 Betaling van de facturen, voorschoten en/of declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

11.6 ANG behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden op te (doen) schorten zolang opdrachtgever met betaling in gebreke blijft. Voor daardoor ontstane schade is ANG niet aansprakelijk.  

11.7 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van niet tijdige betaling kan ANG naast de hoofdsom aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de wettelijke rente wordt berekend naar de maatstaf die geldt voor handelstransacties.  

12. Geschillen

12.1 Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands Recht.

12.2 Met uitsluiting van de toepasselijke competentieregels worden geschillen gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden ANG versie 3.0 Montfoort, januari 2019

Wat zoek je?