Privacywetgeving ANG

Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) geheten, van toepassing. De voorheen geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt sindsdien niet meer. De AVG uniformeert de regelgeving rondom gegevensbescherming in de EU. Deze wetgeving sluit aan op de huidige technologische ontwikkelingen en globalisering.

ANG Privacyreglement

ANG verwerkt al meer dan vijftien jaar databestanden van relaties en (samenwerking)partners. Hierbij staat de gegevensbescherming hoog in het vaandel en wordt de wetgeving rondom de privacy zeer serieus genomen. Zo zorgt ANG er voor dat het verwerken en uitwisselen van databestanden uiterst zorgvuldig verloopt. Bovendien hechten we veel waarde aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens. Om dit te kunnen waarborgen, heeft ANG een privacy beleid vastgesteld waarin is uitgewerkt hoe persoonsgegevens worden verwerkt en hoe er met privacygegevens wordt omgegaan. Aansluitend hierop is ook een privacyreglement geschreven waarin de rechten van de betrokkenen en de omgang met de persoonsgegevens zijn geformuleerd.

Raadpleeg hier het volledige privacyreglement.

Informatiebeveiligingsbeleid

Het beschermen van persoonsgegevens kan niet geborgd worden zonder een adequate informatiebeveiliging. Er zijn meerdere belangrijke stappen ondernomen om een hoogwaardige beveiliging te realiseren. ANG heeft verscheidende applicaties en diensten aangeschaft om de informatiebeveiliging op een passend niveau te waarborgen, welke weer een onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan het continu monitoren van de beveiliging en het inkomend en uitgaand verkeer, security monitoring, website pentesting enzovoort. Hiermee worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. ANG maakt hierbij bijvoorbeeld gebruik van de diensten van SecureMe2 (Advanced Network Threat Detection). 

Monitoring

Om aan de vigerende wetgeving te kunnen voldoen, monitoren wij periodiek ons beleid en passen dit, indien nodig, aan. Wij hebben ook op regelmatige basis contact met bovenstaande leveranciers die ons hierin adviseren en ondersteunen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens te allen tijde de hoge status blijft behouden die het nu heeft.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

ANG Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3
3417 ZG Montfoort
0348  471 177
privacy@ang.nl

Wat zoek je?