Invoering Omgevingswet biedt mogelijkheden voor (her)bepalen grondslag bouwleges

Nu de financiële en organisatorische effecten van de Omgevingswet en de Wkb steeds zichtbaarder worden, rijst ook de vraag wat de meest toekomstbestendige grondslag voor het bepalen van de hoogte van de bouwleges is. Vooruitlopend op de Samenhangende Objecten Registratie (SOR) en de ingezette datakwaliteitsslag, kijken we hierbij ook naar de manier waarop de gegevens voor het bepalen van de grondslag in de toekomst worden geregistreerd.

Na onderzoek door ANG bij een nieuw te vormen gemeente, blijkt dat het hanteren van de gebruiksoppervlakte als grondslag voor de hoogte van de bouwleges de meeste voordelen oplevert. Van de vier meest gangbare berekeningsmethodieken kan hiermee het grootste efficiency voordeel worden behaald. Ook is de verwachting dat eventuele bezwaarprocedures significant zullen afnemen of veel eenvoudiger afgehandeld kunnen worden. Er ontstaat minder discussie over een discutabele grondslag, meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven en het credo van éénmalig inwinnen voor meervoudig gebruik wordt hiermee verder gestalte gegeven.

Uiteraard zullen er aanpassingen in de legestarieventabel dienen te worden doorgevoerd, maar dat is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb per 1 juli 2022 sowieso noodzakelijk.

Wat zoek je?