ANG brengt discrepantie bij Waterschap De Dommel in kaart

Waterschap De Dommel is één van de 21 waterschappen in Nederland en beheert het water in Midden-Brabant. Met acht rioolwaterzuiveringen zuivert dit waterschap jaarlijks 100 miljoen m3 afvalwater, zorgt het voor schoon water in 30.000 km beken en sloten en beschermt het 890.000 mensen tegen wateroverlast. Bij de grenzen van dit waterschapsgebied houdt de stroom van afvalwater natuurlijk niet direct op. Het komt dus voor dat woningen en bedrijven die in aangrenzende betalende waterschappen liggen, afwateren op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) van De Dommel (het dienstverlenende waterschap in dit geval). Om dit ‘grensoverschrijdende afvalwater’ in kaart te brengen, is team Geo-informatie van ANG nu ingeschakeld.

Inzicht in grensoverschrijdend afvalwater

Waterschappen verrekenen de zuiveringskosten onderling, maar dit is niet altijd gebaseerd op de juiste cijfers. Waterschap De Dommel wil dit vraagstuk graag datagedreven aanpakken. Het gaf ons team Geo-informatie daarom de opdracht om een ruimtelijke analyse uit te voeren op de stroom van het grensoverschrijdende afvalwater om zodoende de zuiveringsheffingsgrens in beeld te brengen. Met deze nieuwe begrenzing wordt dus inzichtelijk welke bedrijven en woningen er precies lozen op welke rwzi. Met een berekening kan vervolgens inzichtelijk gemaakt worden wat men van binnen en van buiten het waterschap loost op de rwzi’s van De Dommel.

Inzicht in de discrepantie

Verder wil De Dommel ook beter inzicht krijgen in het verschil tussen de hoeveelheid berekende vervuilingseenheden (ofwel de inkomsten) en de afgewaterde inwonersequivalenten vanuit woningen plus de vervuilingseenheden van bedrijven. Dit wordt door waterschappen de discrepantie genoemd. Veel rwzi’s zuiveren in werkelijkheid meer afvalwater dan er berekend wordt. De gemaakte kosten worden uiteindelijk wel doorgezet, maar op basis van een algemene verdeelsleutel. Hierdoor wordt niet volledig recht gedaan aan het streven om de vervuiler te laten betalen. Een eerste stap om hier iets aan te doen, is het in beeld brengen van de omvang van de discrepantie. Vervolgens is het belangrijk om scherp te krijgen wat de specifieke onderliggende oorzaken zijn van de verschillen om zodoende de kosten en opbrengsten van de zuivering van het afvalwater te synchroniseren. Team GEO-informatie van ANG kijkt er naar uit met deze mooie opdracht aan de slag te gaan.

Wat zoek je?