Klant aan het woord: Leiderdorp

Klant aan het woord: Leiderdorp
Kostendekkendheidsonderzoek legesverordening

 

 

 

 

 

Interview met:
Esther Rijnders Coördinator gemeentewinkel
Eugene ‘t Hart Allround belastingmedewerker

Wat was de reden om een kostendekkendheidsonderzoek leges uit te laten voeren?

In opdracht van de Rekenkamer van de gemeente Leiderdorp is door ANG in 2012 gestart met een onderzoek naar
de kostendekkendheid van de leges, rioolheffing en de lijkbezorgingsrechten. Als gemeente hebben wij ervoor gekozen de uitslag van dit onderzoek niet af te wachten en besloten dat wij het ongeacht de uitslag van dit onderzoek waardevol vonden de kostendekkendheid van de leges nader te laten onderzoeken.

De afgelopen jaren hebben we voornamelijk gewerkt met een inflatiecorrectie. Hierdoor was voor ons de opbouw van de legestarieven niet voldoende transparant, ondanks dat de leges niet meer dan kostendekkend waren.

Dit had mede tot gevolg dat als er een bezwaarschrift werd ingediend (waarbij het legesbedrag vrij hoog was) we met de partij in kwestie rond de tafel gingen zitten om tot een akkoord te komen. Maar het was nooit echt duidelijk of je hiermee verliest of wint. Dit was niet langer wenselijk en intern was dan ook de behoefte om de kostenverklaring van de tarieven verder inzichtelijk te maken.

Waarom is er voor ANG gekozen?

ANG was betrokken bij het rekenkameronderzoek voor de gemeente Leiderdorp en Kaag en Braassem. ANG heeft hier in korte tijd grote slagen gemaakt en haar onderzoek afgerond nog voordat de Rekenkamer met haar advies kwam. Het was daarom ook vanzelfsprekend om ANG het verdere nazorgtraject uit te laten voeren.

Zouden jullie een kostendekkenheidsonderzoek voor andere gemeenten aanbevelen?

Dat is volledig afhankelijk van de wijze waarop een individuele gemeente dit momenteel heeft geregeld. Wij merken in ieder geval wel op dat de burger steeds mondiger wordt en steeds vaker een bezwaarschrift indient tegen de hoogte van de leges. Als er een bezwaar wordt ingediend dan ben je als gemeente verplicht de kosten inzichtelijk te maken om aan te tonen dat je niet meer dan kostendekkend werkt. Kun je dit niet, dan heb je als gemeente een groot probleem. Helaas merk je in de praktijk dat zich eerst een probleem moet openbaren voordat men het oplost. Wij kiezen echter liever voor het motto “voorkomen is beter dan genezen”.

Hoe hebben jullie de samenwerking met ANG ervaren?

We hebben dit traject als zeer prettig ervaren. De afspraken waren helder en ANG stelde zich op de noodzakelijke momenten erg flexibel op. Hierdoor hebben we het kostendekkendheidsonderzoek leges binnen de planning kunnen uitvoeren.

Waarom hebben jullie gekozen voor een nazorgtraject?

Het was een natuurlijk vervolg. Een kostendekkendheidsonderzoek leges is een proces en eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen. In het nazorgtraject heb je de mogelijkheid om zaken verder uit te diepen en te verfijnen. Je kunt dit soms ook als gemeente zelf, maar wij hebben gemerkt dat je toch behoefte hebt aan expertise en als kleine gemeente hebben wij die niet in huis.

Wat zouden jullie andere gemeenten mee willen geven?

Het kostendekkendheidsverhaal blijft lastig en telkens is de vraag of je de kosten nu wel of niet mag toerekenen aan de leges. Daarnaast is het verstandig om vooraf goed na te denken welke rekenmethodiek je wilt hanteren om de kosten toe te rekenen. Vervolgens kan voor elk product een kostprijs worden berekend. Als je dezelfde rekenmethode blijft gebruiken, dan kun je het één en ander ook beter vergelijken met de vorige jaren.

Om te zorgen dat de planning gehaald wordt, is het belangrijk dat je vanuit de opdrachtgeversrol de verwachtingen duidelijk hebt en op de juiste momenten de capaciteit en input beschikbaar stelt.

 Klant aan het woord: Reusel de Mierden

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl