Gemeenten

Juridische detachering voor gemeenten

ANG ondersteunt en begeleidt uw gemeente op diverse taakvelden als het gaat om de lokale belastingen, rechten en retributies. Dit gaat dan om de grote heffingen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en de rioolheffing, maar ook de kleinere belastingen en rechten als bijvoorbeeld de precario- en reclamebelasting, de forensen- en toeristenbelasting, leges en lijkbezorgingsrechten.

U kunt ons onder andere inzetten voor:

 • Haalbaarheidsonderzoek en onderzoek tot optimalisatie van de heffingen
 • Kostprijsberekeningen en/of berekenen van de uurtarieven
 • Invoering van nieuwe of geoptimaliseerde heffingen
 • Advisering over de heffingsmaatstaf en heffingssystematiek
 • Advisering over tarieven en tariefsdifferentiatie
 • Onderzoek, advies en ondersteuning bij kostendekkendheid vraagstukken
 • Opstellen en juridisch toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid van de verordeningen en uitvoeringsregels
 • Fiscaal-juridische ondersteuning bij (complexe) bezwaar- en beroepsprocedures
 • Uitvoeren van (jaarlijkse) administratieve toeristenbelasting controles, eventueel in combinatie met forensenbelastingcontroles
 • Onderzoek naar uw belastingareaal

U kunt de juristen van ANG, al dan niet in abonnementsvorm, raadplegen als klankbord bij alle bij de uitvoering van de lokale belastingen, rechten en retributies voorkomende vraagstukken.

 

Dataoptimalisatie

ANG ondersteunt uw organisatie op het gebied van datamanagement en informatiemanagement.
Wij helpen u uw bestaande datastromen te optimaliseren en beter op elkaar af te stemmen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Koppelen van uw data met uw ketenpartners
  (zoals: Omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en sociaal domein partners). Gevolg: optimalisatie van de interne opbrengsten.
 • Het inzichtelijk maken van deze gekoppelde data
  met behulp van het platform van onze partner Vertex (Processfive)
 • Inzetten van informatiemanagement als sturingsmiddel
  o.a. voor het Nieuwe Werken
 • Het totaal doorvoeren van “meer” bedrijfseconomisch werken
  binnen uw organisatie door gebruik te maken van de output vanuit informatiemanagement
 • Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het samenvoegen van bestanden
  bij een publieke samenwerking en het eventueel opwerken hiervan
 • Regulier opwerken van de (koppeling) basisregistraties
  BAG, WOZ en BRP
 • Implementatie en inbedding van de BRP in uw organisatie


Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl