07 oktober 2020

Focus op gegevensbeheer in de oktoberinventarisatie

Verantwoordelijk voor het invullen van de halfjaarlijkse inventarisatie van de Waarderingskamer? Dan is het ongetwijfeld opgevallen dat er steeds meer controlevragen beantwoord moeten worden die inzoomen op het gegevensbeheer met betrekking tot de aansluiting op de Basisregistraties. Voor Theo van Vliet is dat geen verrassing. Als lid van de klankbordgroep Berichtenverkeer WOZ is hij, als vooruitgeschoven post van ANG, betrokken bij het benoemen van pijnpunten en oplossingsrichtingen om het gegevensbeheer te verbeteren. “In de oktoberinventarisatie van 2020 wordt terecht ingezoomd op de specifieke beheersingsmaatregelen bij het gegevensbeheer voor de aansluiting op de BAG”. Het gewenste niveau van afstemming voor de aansluiting op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is bij veel gemeenten nog steeds niet bereikt.

Inventarisaties WOZ, meer toezicht en meer verantwoording

Na de aprilinventarisatie kregen gemeenten al een terugkoppeling van de Waarderingskamer. Het landelijke beeld van de synchronisatie LV-WOZ en de aansluiting van de WOZ op de basisregistraties vergeleken met het eigen gemeentelijk beeld, zal bij verantwoordelijken met gefronste wenkbrauwen zijn ontvangen. En niet alleen bij hen. De gegevens over de afstemming – en het gebrek hieraan – zijn openbaar en kunnen dus door iedereen worden ingezien. Dit is het gevolg van de samenwerking met het CBS dat onderzoek doet naar de kwaliteit van het stelsel van basisregistraties. Het CBS kijkt ook naar de (onderlinge) relaties in de Basisregistratie WOZ (LV WOZ), de basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister. De Waarderingskamer vult dit op haar beurt aan met gegevens van de BAG en de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Het toezicht en de afstemming tussen de verschillende instanties gaat steeds verder. Tot nu toe maakte de WOZ-uitvoering geen expliciet onderdeel uit van het systeem van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Middels dit systeem leggen gemeenten verantwoording af over hun informatieveiligheid en hun zelfevaluaties over de BAG, BRP en wet- en regelgeving Reisdocumenten, Digitale identiteit (DigiD), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Daar komt nu dus waarschijnlijk ook de WOZ bij. Belangrijk verschil is dat de uitvoering van de WOZ vaak is “uitbesteed” aan uitvoeringsorganisaties of samenwerkingspartners. Het ligt in lijn der verwachting dat de verantwoordelijke gemeenten de uitvoeringspartners gaan bevragen op de aansluiting van de WOZ-uitvoering op de basisregistraties en naar managementinformatie gebaseerd op echte audits gaan vragen.

Verbeteren van het gegevensbeheer WOZ, doelen stellen en verwezenlijken

Vanuit ANG verzorgt Theo van Vliet met zijn team van specialistische datamanagers voor diverse klanten dergelijke audits waarbij de WOZ-database centraal staat. Vaak ontbreekt de juiste managementinformatie met als gevolg dat er geen gedragen beslissing kan worden genomen over de vraag welke investering nodig is om het gewenste afstemmingsniveau te bereiken. Daarnaast is er ook nog veel mis in de wijze van afstemming. Dit betreft ook zaken waar een gemeente of uitvoeringsorganisatie zelf geen invloed op heeft. “Kijk bijvoorbeeld naar het Handelsregister waarvan de brongegevens niet van het gewenste niveau zijn. Maar ook andere simpele zaken zijn nog niet geregeld. Hier moet je als uitvoerder maar weer een weg weten te vinden”. Zijn team heeft nu een redelijk beeld van de verschillende afstemmingsproblemen. “Je moet wel weten waar je energie in gaat steken als je tot doel hebt om de WOZ-data beter aan te laten sluiten op de Landelijke voorziening en de basisregistraties”, aldus Theo. Dit sluit ook aan op de ontwikkeling naar een Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Een ander probleem is dat de meeste gemeenten ook de juistheid en actualiteit van de objectkenmerken nog niet kunnen aantonen op basis van een uitgevoerd systematisch onderzoek. De Waarderingskamer wenst dit echter wel. Door de genoemde audit sla je eigenlijk twee vliegen in één klap.

ANG komt graag in contact met gemeenten of uitvoeringsorganisaties die het doel hebben om de WOZ-registratie goed te laten aansluiten op de overige basisregistraties en hier een kostenefficiënte oplossing voor wensen. Neem voor meer informatie contact op met Theo van Vliet (06 4711 1732)


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl