12 september 2017

Geïntegreerde aanpak basisregistraties bij Belastingkantoren – Praktijkcase BSGR

Nadat ANG vorig jaar eerst een oriënterende business case uitvoerde voor de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) naar de mogelijke voordelen voor een integrale uitvoering van de BAG- en WOZ-administratie, kreeg ANG de opdracht om ook het vervolgtraject, een positioneringsonderzoek, uit te voeren. Doel van het onderzoek was om na te gaan of een samenvoeging (van elementen) efficiënter en effectiever is voor de bedrijfsvoering voor de deelnemers van de belastingsamenwerking, alsmede de BSGR.
Afgelopen mei heeft ANG het rapport van dit positioneringsonderzoek opgeleverd aan het bestuur van de BSGR. In het rapport komt naar voren dat het takenpakket van de BAG en de WOZ het best tot zijn recht komt wanneer zij gezamenlijk én geïntegreerd worden uitgevoerd binnen de belastingsamenwerking. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de ‘operational excellence’ van het uitvoeringsproces en de daarbij geldende landelijke en wettelijke ontwikkelingen op korte en middellange termijn.

Stelsel Basisregistraties uitdaging voor overheden

Als flankerend advies richting het bestuur heeft ANG geadviseerd -gelet op de landelijke ontwikkeling op het gebied van het beheren van het stelsel van basisregistraties- om breder te kijken dan sec de BAG en de WOZ. De reden van dit flankerend advies is gebaseerd op het feit dat gemeenten en waterschappen veelal dezelfde gegevens gebruiken op het gebied van basisregistraties ten behoeve van de belasting/gegevensbeheer processen.
Er is in dat kader sprake van een groeiende informatiebehoefte, mede gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. Het Stelsel Basisregistraties geeft de overheidswereld een uitdaging om anders met data om te gaan. Wettelijk verplichte registraties -zoals onder andere de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)- staan in verhouding met elkaar. Het verzamelen en verwerken van data en vervolgens presenteren van de informatie is door de hedendaagse technieken vereenvoudigd. Toch wordt hier nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Terwijl juist in het combineren van de gegevens uit de verschillende basisregistraties de meerwaarde zit, uiteraard met inachtneming van de privacy van burgers.

Geïntegreerde aanpak biedt meerwaarde

Voor de waterschappen is de tariefdifferentiatie wegen (waterschapsbelasting) een goed voorbeeld waarbij de BGT (bronhouders gemeenten) van toegevoegde waarde is. Door het samenvoegen van de genoemde registraties van de regiogemeenten die ‘vallen’ onder het verzorgingsgebied van een waterschap, is het mogelijk om de oppervlakte-analyse efficiënter en effectiever uit te voeren. Het gevolg is een eenduidige(r) manier van oppervlakteberekeningen voor het gehele waterschapsgebied en een hogere nauwkeurigheid van het aantal hectaren die dienen te worden gehanteerd als zijnde grondslag bij het opleggen van de aanslagen wegen.
Het samenbrengen van de verschillende basisregistraties binnen een samenwerkingsverband met meerdere bronhouders, welke zich richt op het inwinnen, beheren en leveren van data aan afnemers zorgt voor kostenreductie en draagt bij aan een betere dienstverlening naar de burger toe. De schaalgrootte zorgt daarnaast voor een verbeterde samenhang tussen administratieve data en geometrische data, waarbij het principe van eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik nog meer betekenis krijgt. Echter, dit vraagstuk zal zich in de toekomst verder gaan manifesteren. Op dat moment is het wellicht een overweging om de basisregistraties BGT van de deelnemers regionaal onder te brengen, waardoor er meer synergievoordeel valt te behalen als zijnde lokale overheid (gemeenten en waterschappen).

Wordt vervolgd

In navolging van dit flankerend advies heeft het bestuur aan ANG gevraagd om een stappenplan op te stellen. Het doel van dit stappenplan is inzicht geven in én een bestuurlijke gedragen invulling geven aan de wijze waarop de businesscase van samenbrengen van de basisregistraties inhoudelijk wordt uitgevoerd.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl