21 augustus 2017

ANG ondersteunt de BUCH samenwerkende gemeenten

ANG is er trots op dat zij de vier, onder de naam BUCH samenwerkende gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, gaat ondersteunen. De ondersteuning vindt plaats op het gebied van de harmonisatie van o.a. de tarieventabellen behorende bij de legesverordeningen en de eenduidige onderbouwing van de kostendekkendheid hiervan.

Harmoniseren

In het onderzoek van ANG staan de volgende onderdelen centraal:

  • In de paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting wordt het onderdeel leges voor de vier gemeenten geharmoniseerd.
    Zo worden er o.a. overzichten opgenomen met daarin de baten en lasten per hoofdstuk van de tarieventabel.
  • De tarieventabellen die bij de legesverordeningen van de vier gemeenten horen, worden geharmoniseerd.
    Het doel hierbij is om te komen tot tekstueel vrijwel uniforme tarieventabellen.
  • De geharmoniseerde tarieventabellen worden onderbouwd op tariefniveau.
    Zo wordt inzichtelijk welke mate van kostendekkendheid van toepassing is per hoofdstuk.

Met deze onderdelen wordt uitvoering gegeven aan de vernieuwingen in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de VNG handreiking kostenonderbouwing, paragraaf lokale heffingen.

Ervaring ANG doorslaggevend

De afgelopen jaren heeft ANG meerdere trajecten op dit vakgebied uitgevoerd en begeleid, onder andere voor de Omgevingsdienst Rivierenland. De opgedane ervaring en expertise tijdens deze eerdere trajecten waren voor de BUCH gemeenten doorslaggevend om dit project met ANG op te pakken. ANG is er trots op dat zij deze mooie en uitdagende opdracht mag gaan uitvoeren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit traject contact op met:
Meintje van der Zwaag (adviseur) op 06 44 978 646 / m.vanderzwaag@ang.nl
Arnold Jan van Griethuysen (senior adviseur) op 06 47 111 735 / a.vangriethuysen@ang.nl
 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl